Aardgasvrije wijken

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, heeft het Kabinet Rutte III zich onder meer ten doel gesteld om voor 2050 alle 6 miljoen woningen (bestaande bebouwing) te verduurzamen. Eén van de manieren waarop de overheid dit wil bereiken, is om vanaf 2021, 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij te maken. Het OFL is door het Programma Aardgasvrije Wijken van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gevraagd te onderzoeken hoe de overheid bewoners het best kan betrekken bij de overgang naar aardgasvrij wonen.

Onderzoek OFL naar sociaal-maatschappelijke factoren en samenwerkingsvormen

Wat maakt dat mensen wel of niet overstappen op aardgasvrij wonen? Het OFL kijkt in het onderzoek specifiek naar sociaal-maatschappelijke factoren en naar de samenwerking (participatie) tussen de bewoners en andere belanghebbenden zoals woningbouwcorporaties, bedrijven en overheden. In hoeverre is de sociale verbondenheid in een wijk bijvoorbeeld een factor? Spelen demografische factoren een rol? En hoe willen mensen graag betrokken worden? Werkt een bewonersbijeenkomst bijvoorbeeld goed? Het onderzoek van het OFL richt zich op dit soort vragen om helder te krijgen welke samenwerkingsvorm het beste werkt voor x type wijk met y type bewoners. In het onderzoek neemt het OFL het perspectief van de bewoner als uitgangspunt. Dit doet het OFL in samenwerking met alle belanghebbenden, zodat optimaal gebruik wordt gemaakt van alle aanwezige kennis en ervaringen en alle partijen kunnen leren van het proces en de uitkomst. Het onderzoek duurt in ieder geval tot en met 2021.

Proeftuinen

Om te leren hoe het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving plaats kan vinden, heeft het Kabinet besloten om in 2018 en 2019, in 27 wijken, proeftuinen te ondersteunen. De ambitie is om in de jaren daarna door te groeien naar 100 wijken. De proeftuinen zijn onderdeel van het Programma Aardgasvrije Wijken. In de proeftuinen leren overheden, bewoners, gebouweigenaren, woningcorporaties, energieleveranciers en andere belanghebbenden hoe een bestaande wijk succesvol van het aardgas af wordt gehaald. De overheid gaat de geleerde lessen toepassen op andere wijken zodat de bestaande bebouwing steeds sneller van het aardgas afgaat.

Informatie en communicatie

Via deze website zal het OFL de voortgang toelichten en alle observaties, activiteiten en rapportages beschikbaar maken. Op dit moment staat nog niet vast of en hoe de deelnemers van het OFL betrokken worden. Zodra daar meer over bekend is, informeert het OFL hierover via deze website en de OFL-nieuwsbrief.

 

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl