Noordzeestrategie

Rond de Noordzee zijn veranderingen gaande op het gebied van energie, natuur en voedsel. De rijksoverheid wenst met een ‘Strategische Agenda Noordzee 2030’ de uiteenlopende belangen van de stakeholders met elkaar te verbinden. Tot nu toe is het opstellen van een samenhangend Noordzeebeleid complex gebleken.

Om tot een duurzame samenwerking tussen stakeholders en verantwoordelijke ministeries te komen, heeft de minister van IenW het OFL gevraagd een verkenning uit te voeren naar de Strategische Agenda Noordzee 2030. Het gaat hierbij om de mate van overeenstemming tussen stakeholders en Rijk. 

Klimaatakkoord verhoogt de druk

Er is veel steun om de komende decennia op de Noordzee aanzienlijk meer energie uit wind op zee te winnen (Klimaatakkoord). Maar er is ook bij velen het besef dat deze forse groei van windmolenparken op zee een zorgvuldige afweging vraagt van alle belangen die op de Noordzee in het geding zijn. Dan gaat het niet alleen om het verdelen van de pijn, maar juist ook om door innovatie nieuwe perspectieven te ontwikkelen. Daarbij is een gezonde Noordzee niet een soort afgeleide van de verschillende functies maar een grote waarde op zichzelf.

Conclusies verkenning

Kort samengevat trekt het OFL uit zijn verkenning de volgende conclusies:

 1. Er is een kwaliteitssprong nodig in het beleidsvormingsproces: van een consultatief naar een participatief proces, van reageren op ambtelijke concepten naar gezamenlijk met stakeholders werken aan een Noordzeeakkoord. 
  • Stel daartoe een Noordzeeoverleg in van Rijk en stakeholders, onder onafhankelijk voorzitterschap.

  • Trek voor het tot stand brengen van zo’n Akkoord een half jaar uit.

  • Werk op basis van een gezamenlijke agenda van overheid en stakeholders.

  • Breng een werkverband tot stand tussen het Noordzeeoverleg en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

  • Verzoek de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een wetenschappelijke commissie samen te stellen die het Noordzeeoverleg kan adviseren over alle vragen van wetenschappelijke aard.

 2. Plaats op de agenda van het Noordzeeoverleg vooral die visserijvraagstukken, waarbij overleg met de andere partners op de Noordzee zinvol is. Gezien de verwevenheid tussen de rol van de visserij op de Noordzee met de toekomst van de visserijsector als geheel, is zorgvuldige afstemming tussen de onafhankelijk voorzitter en het ministerie van LNV geboden.
   
 3. Het verdient aanbeveling vroegtijdig in het Noordzeeoverleg tot afspraken te komen over een Transitiefonds: aard, omvang en financiering. Ook afspraken over de governance van zo’n fonds kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een Noordzeeakkoord.

Bekijk het volledige adviesrapport.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

Telefoon: 070 456 89 99
E-mail: info@overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl